ОБЩИ УСЛОВИЯ

за работа и използване на информационна система InfoServ® e-School (Електронен Дневник)
 
 1. Споразумение за ползване.

1.1 InfoServ® e-School (Електронен Дневник) e софтуерен продукт, собственост на „ДАН електроник” ООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.
1.2 Тези общи условия са, за да уредят общите правила за ползване на информационната компютърна система InfoServ® e-School (Електронен Дневник).
 
 2. Условия за ползване.
 
2.1 InfoServ® e-School (Електронен дневник) се предоставя безплатно за всички училища в България. Училището ще получи достъп и ще бъде активирано за използване на системата в момента, в който прояви желание и подпише договор за ползване на услугата.
 
2.2 На оторизираните лица в училището ще бъдат предоставени всички условия и напътствия, за да могат най-лесно и правилно да работят със системата, както и да информират родителите за услугата и да регистрират желаещите да получават регулярна информация за техните деца. „ДАН електроник” ООД ще поеме всички експлоатационни разходи относно: обновявания, софтуерна поддръжка и документация. Системата се състои от клиентска и сървърна част. Клиентската част се инсталира на работните места на преподавателите и администратора, които посредством Интернет се свързват към сървърната част на системата, която се поддържа от „ДАН електроник” ООД. Няма ограничение в броя компютри, на които ще работи системата и всеки учител има възможност да въвежда данните за учениците (получени оценки, отсъствия, здравен статус, забележки и пр.) от произволен компютър /лаптоп/, в удобно за него време.
 
2.3 Училището трябва да въведе предварително данните или да ги импортира директно от „АдминПро” за всички ученици в системата, както и регулярно да попълва информацията касаеща учебния процес: оценки, отсъствия, забележки и т.н. За въведените ученици в системата ще се генерира идентификационен код (ID), уникален за всеки един ученик. Училището трябва да раздаде ID-кодовете на заинтересованите лица (родителите), за да могат чрез тях да се направят регистрациите на мобилните телефони, като ще има и възможност ръчно да въвежда и абонира родителите за услугата. За целта е необходимо наличието на компютър (стационарен или мобилен), както и на интернет връзка.
 
 3. Система за уведомяване. Родителите могат да бъдат уведомявани за резултатите (оценки, поведение) на техните деца по следните начини:
 
3.1 Уведомяване посредством система за автоматична гласова информация (IVR) чрез набиране на единен национален телефонен номер 0882/818905 (таксува се според тарифният план - без увеличение на телефонната услуга). Родителят може да избере единния информационен номер и да прослуша автоматично съобщение за настъпилото събитие. За да получи услугата, родителят трябва да се абонира чрез уникалния ID-код на детето, за което иска да бъде информиран. Така ще бъде разпознат при всяко позвъняване и директно ще чуе информация за неговото дете. От услугата могат да се възползват абонати на всички мобилни и стационарни мрежи. За този вид уведомяване училището не заплаща никаква такса или абонамент, телефонията се поддържа от „ДАН електроник” ООД, а родителя заплаща единствено разговора според тарифния му план, без добавена стойност на телефонния номер.
 
3.2 Уведомяване чрез изпращане на E-mail до предоставен от родителя E-mail адрес: При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично генерира съобщение за настъпилото събитие (получена оценка, отсъствие) и го изпраща на E-mail адреса на родителя. Съобщенията се изпращат от служебен E-mail акаунт.
 
3.3 Уведомяване чрез изпращане на SMS съобщения до предоставен от родителя мобилен номер. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично генерира съобщение за настъпилото събитие (получени оценки, отсъствия, забележки, родителски срещи и други) и инициира изпращането към мобилния номер на родителя.
Родителите могат да се абонират за услугата чрез срочен абонамент (за един учебен срок) за получаване на пакетната услуга за Уведомяване (чрез IVR, SMS и E-mail съобщения, чрез WEB-портал), като цената на абонамента е 6.00 лв. с ДДС. В тази цена е включено получаването на до 100 бр. информационни SMS съобщения на учебен срок. След изтичане на абонамента (след края на учебния срок) родителят може да заяви абонамент за следващ учебен период. От услугата могат да се възползват абонати на всички мобилни оператори в страната. Абонирането от страна на родителите се осъществява чрез заплащането на абонаментната сума на касите на EasyPay или чрез системата ePay (www.epay.bg). Родителите могат да се абонират и като изпратят заявка с SMS (съдържащ уникалния ID-код или ЕГН на ученика на номер 1987 (цена на SMS според тарифния план), за да активират получаването на информация за своето дете в рамките на един месец. Цената на услугата е 1,20лв с ДДС на месец, като след изтичане на първия месец, абонамента на родителя ще бъде автоматично продължен, като към сметката му за мобилни услуги ще бъде наложена такса за всеки следващ месец, в който използва услугата.

3.4 Уведомяване чрез WEB портала - проверка на всички данни към текущия момент в WEB базиран вариант на адрес: http://webportal.e-school.bg/. Тук се съдържа цялата информация относно Вашето дете на едно място - оценки, отсъствия, забележки, сравнителна таблица спрямо целия клас/випуск. Новото тук е, че преди тази информация беше достъпна само след поискване за нейното генериране на националния информационен номер на електронния дневник 0882818905, опция 5.
В WEB портала цялата информация е достъпна на едно място, по всяко време, от коя да е точка на света.
 
 4. Съгласие за уведомяване чрез SMS съобщения и отговорност при недоставяне.
 
4.1 Със заплащането на абонаментната такса за услугата SMS уведомяване (на касите на EasyPay, чрез системата ePay (www.epay.bg) или чрез активиране на абонамент на номер 1987) родителят потвърждава, че е запознат и приема настоящите общи условия за ползване на InfoServ® e-School (Електронен Дневник), както и се съгласява да получава на посочения от него мобилен номер кратки текстови съобщения (SMS).
 
4.2 „ДАН електроник” ООД не носи отговорност при недоставяне на кратки текстови съобщения до мобилните телефони на родителите в следните случаи:
• Не-нанасяне на резултатите от оценките и поведението на учениците в системата от представителите на Училището;
• Липса на интернет свързаност между училището и сървърите на „ДАН електроник” ООД;
• Липса на свързаност между сървърите на „ДАН електроник” ООД и мобилните оператори;
• Изключени или намиращи се извън обхват мобилни телефони на родителите;
• Планови и аварийни прекъсвания в електрозахранването или интернет трафика;
• Непреодолима сила;
 
 5. Промяна на условията.
 
5.1 „ДАН електроник” ООД си запазва правото по всяко време, без предварително уведомление, да променя условията за ползване на InfoServ® e-School (Електронен Дневник и уеб сайта си чрез актуализиране на този документ, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен от нас договор.
 
5.2 Задължение на всеки клиент на системата InfoServ® e-School "Електронен Дневник" е да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за него.
 
 6. Авторски права – защита.
 
6.1 InfoServ® е защитена търговска марка на „ДАН електроник” ООД.
 
6.2 Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на InfoServ® e-School (Електронен Дневник) за търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на „ДАН електроник” ООД е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.
 
6.3 Никой няма право без изричното разрешение на „ДАН електроник” ООД да разпространява с търговска цел цялата или част от базата данни и/или носители с файлове от базата, на InfoServ® e-School (Електронен Дневник) и/или актуализационни файлове за нея. Никой няма право без изричното разрешение на „ДАН електроник” ООД да използва и/или да предоставя на трети лица, текстовите или програмни файлове на продуктите предмет на този договор с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид дейност, както и да предприема, каквито и да са други действия, с които да нарушава или да съдействува да се наруши правото на интелектуална собственост на „ДАН електроник” ООД върху Продукта.
 
6.4 Притежаване или използване на InfoServ® e-School (Електронен Дневник) без правно основание е нарушение на „Закона за авторското право и сродните му права” и се наказва от закона (съгласно чл.96а, чл.96б и чл.97, ако не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния Кодекс).
 
 7. Общи понятия.
 
7.1 InfoServ e-School (Електронен Дневник) - софтуерна системата, която организира учебния процес в учебните заведения и автоматично уведомява родителите за резултатите на техните деца в училище посредством телефон, SMS и E-mail съобщения, WEB портал.
 
7.2 Училище - всяко едно начално, основно или средно учебно заведение на територията на България.
 
7.3 Родител - родителите са крайните ползватели на услугата InfoServ e-School (Електронен Дневник), чиито деца са записани за редовно обучение в съответното училище, използващо системата.
 
7.4 SMS - кратко текстово съобщение, което се изпраща до мобилен телефон на клиентите на услугата (родителите) посредством GSM мрежата.
 
7.5 E-mail - съобщение, което се изпраща по електронната поща до клиентите (родителите) през интернет.
 
7.6 IVR - автоматична гласова услуга, която доставя конкретна информация под формата на синтезирана човешка реч до обаждащият се по телефона, базирана на предварителна логика.
 
7.7. ID-код (идентификационен код) - уникална осем-цифрова комбинация, която служи за разпознаване на учениците в училищата, в които работи системата InfoServ e-School (Електронен Дневник).

7.8. WEB портал - web базиран вариант за уведомяване на родителите, който показва цялата налична информация за ученика (оценки, отсъствия, забележки, сравнителни таблици). Адресът за достъп до web портала е: http://webportal.e-school.bg/
 
 
 За допълнителни въпроси и информация се обърнете към централния офис на „ДАН електроник” ООД:
  
„ДАН електроник” ООД.
 7000 Русе, П.К 371
 България
 Tel.: +359 (82) 827 007
 Fax: +359 (82) 827 009
 URL: http://www.е-School.bg