Електронният дневник InfoServ® e-School е създаден в подкрепа на образованието и цели модернизиране на българското училище. Системата организира учебния процес в учебните заведения и своевременно автоматично уведомява родителите за резултатите на техните деца в училище посредством най-често използваните средства за комуникация – телефонът и компютърът. Услугата по уведомяване на родителите е пакетна (пато едно цяло) и се предоставя по следните начини: SMS съобщения, е-мейл съобщения, обаждане на автоматичен телефон, и WEB портал.

Предимства от използването на Електронния Дневник InfoServ® e-School


За Училищата:
 • Без първоначална инвестиция - предоставя се безплатно за училището.
 • Без инвестиция в хардуер - сървър, помещение за него с надеждни ток, интернет, охлаждане и т.н.
 • Без инвестиция в телефонна инфраструктура за целите на софтуера - ISDN, мобилни линии и др.
 • Не се изисква актуализация на софтуера - ние се грижим за всички нови версии.
 • За работа в училищата са необходими единствено компютър и интернет връзка
 • Лесно внедряване на софтуера в училището - инсталира се само клиентската част на системата и чрез интернет се свързва към сървърния център, който се грижи за предоставянето на информацията.
 • Лесното внедряване на софтуера се допълва и от възможността в InfoServ e-School да бъдат импортирани данните за паралелки, ученици, преподаватели и учебен план, от АдминПро и другите варианти.
 • Подпомага управлението на учебния процес в училището посредством разнообразни справки и статистики, базирани на събраната информация в системата
 • Подобрява дисциплината на учениците
 • Намалява броя на неизвинените отсъствия
 • Лесна и бърза връзка с родителите
 • Повишава съпричастността на родителите
 • Скъсява дистанцията между родители, учители и ученици
 • Повишава реномето на училището

За Родителите:
 • Информираност на родителите – за всичко, което се случва с децата в училище (оценки, отсъствия, забележки, похвали, здравен статус, родителски срещи и предстоящи събития и др.). Мобилният телефон е най-използваното средство за комуникация от всяко място, по всяко време.
 • Поглед на родителите върху промени в поведението на детето и възможност за своевременна реакция.
 • Проактивност – активната страна при уведомяването е InfoServ® e-School, а не родителят.
 • Своевременно получаване на информацията – информацията се изпраща до родителя веднага след като бъде предоставена от училищетo.
 • Уведомяване през няколко комуникационни канали - ако родителят няма компютър или интернет връзка той може да се възползва от SMS съобщенията или да получи информация чрез позвъняване на денонощния информационен номер 0882 818905 (таксува се според тарифният план - без увеличение на телефонната услуга).

Електронен Дневник *„Дан електроник” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на закона за защита на личните данни.