InfoServ e-School и Училищата

Електронният дневник InfoServ® e-School се предоставя безплатно за всички училища в България. Училището ще получи достъп за използване на системата в момента, в който прояви желание за това и подпише договор за ползване на електронния дневник. Ако желаете да регистрирате и получите системата, моля попълнете данните за вашето училище на страницата за заявка на Електронния дневник InfoServ® e-School.

InfoServ® e-School е електронен дневник – софтуерна информационна система, която се състои от клиентска и сървърна част. Клиентската част се инсталира на работните места на преподавателите и администратора в училищата, които посредством Интернет се свързват към сървърната част на системата, която се намира в Data Center на ДАН електроник. Няма ограничение в броя компютри, на които ще работи системата, и всеки учител има възможност да въвежда данните за учениците (получени оценки, отсъствия, здравен статус, забележки, предстоящи събития или родителски срещи и пр.) от произволен компютър /лаптоп/, в удобно за него време и място. „ДАН електроник” ООД ще поеме всички експлоатационни разходи относно: обновявания, технологична инфраструктура, софтуерна поддръжка и документация.

След сключване на договор за използване на електронния дневник в училището се инсталира клиентската част на системата. Преди да започне да използва електронния дневник училището трябва да въведе в нея (ръчно или чрез импорт директно от „АдминПро”) данните за всички ученици, паралелки, преподаватели и учебен план. За пълноценното използване на електронния дневник InfoServ® e-School е важно училището навреме да попълва информацията касаеща учебния процес: оценки, отсъствия, здравен статус, забележки, предстоящи събития или родителски срещи и т.н. Пълното и изчерпателно попълване на данните ще гарантира достоверност на справките, които системата позволява да се правят, а навременното попълване на информацията ще гарантира своевременно автоматично уведомяване на родителите.

Електронният дневник генерира уникален идентификационен ID код за всеки ученик. Училището предоставя този код на родителите, желаещи да се регистрират за услугата “Уведомяване на Родители”. Регистрирайки се за тази услуга, родителите ще бъдат своевременно уведомявани за оценки, отсъствия, забележки, родителски срещи, здравен статус и други събития, свързани с децата им в училище чрез получаване на информационни SMS и е-мейл съобщения, както и чрез възможност за проверка на същите на автоматичен телефон или през WEB портал. При пускане на електронния дневник в училището, родителите ще получат възможността да се регистрират за услугата "Уведомяване на родители", при което ще получават проактивни текстови SMS и е-мейл съобщения, възможност за информация по телефона чрез обаждане на единния информационен номер 0882818905, както и online проверка в реално време в WEB портала на електронния дневник, където родителите могат да видят справочна и статистическа информация за резултатите на техните деца - оценки, отсъствия, стеден успех, седмична програма, забележки и съобщения, сравнителна справка на ученика спрямо целия клас/випуск.